Present
Simple Past

Najpopularniejsze Czasowniki Regularne

Zastosowanie

pray
prayed
modlić się, błagać, prosić

to pray somebody to do something - błagać kogoś, żeby coś zrobił

to pray for something - błagać o coś

to pray for rain - modlić się o deszcz

to pray for fair weather modlić się o ładną pogodę

prayer - modlitwa, modły

to say a prayer - odmówić modlitwę

my one prayer is that he comes back - pragnę tylko, żeby wrócił

I often pray at his grave with the guys. - Często modlimy się przy jego grobie z chłopakami.
help
pomagać
repair
naprawiać
pour
poured
nalewać, wlewać, polewać, wylewać, lać, wsypać, wypełniać

to pour sugar into a jar - wsypać cukier do słoika

Pour water into a glass. - Wlej wodę do szklanki.

He poured water into a glass. - On wlał wodę do szklanki.

he poured wine over my dress - on wylał mi wino na sukienk

he poured her a cup of coffee, he poured a cup of coffee for her - nalał jej filiżankę kawy

pour in some more water - dolej trochę wody

to pour oil on the flames - dolewać oliwy do ognia

Sit down and pour yourself a cup of coffee. - Usiądź i nalej sobie filiżankę kawy.

I need to go pour out the rest of this drink. - Muszę wylać resztę tego drinka.

Pour the boiling water over the leek and cover with a lid., please. - Zalej pora wrzątkiem i przykryj to przykrywką.
live
mieszkać
make
made
zrobić

made in China - zrobiono, wyprodukowano w Chinach

to make a fire - rozpalić ogień

to make the bed - posłać łóżko

Make him some coffee. / Make some coffe for him. - Zaparz / zrób mu kawy.

I'm not made for housework. - Nie lubię prac domowych.

It's made of wood / plastic. - To jest z drewna / z plastiku.

He / his constant talking made me late. - Przez jego ciągłe gadanie się spóźniłem.

I’ve been running and it’s made me thirsty/hungry - Biegłem i teraz chce mi się pić / jeść.

(to make sb do sth) - They made me (do it). - Zmusili mnie (do tego).

I was made to tell the truth. - Zmuszono mnie do powiedzenia prawdy.

Three and three make six. - Trzy dodać trzy równa się sześć.

How much does that make? - Ile to będzie?

What do you make of it? - Co sądzisz o tym? / Co ty na to ?

Can we make it a bit later? - Czy można by było trochę później?

I can’t make anything of it. - Nic z tego nie rozumiem.
iron
ironed
prasować, rozwiązywać problemy, pokonać trudności / żelazo, żelazny, stalowy, żelazko

scrab iron / old iron - złom żelazny

Can you iron my pants / trausers? - Możesz uprasować mi spodnie?

It's the last time I let my dad iron my shirts. - Ostatni raz pozwalam ojcu prasować koszule.

I had to wash and iron his shirts. - Musiałam prać i prasować jego koszule.

to put sb in irons - zakuć kogoś w kajdany

a will of iron - żelazna wola

iron and steel works - huta żelaza i stali

a man of iron - człowiek z żelaza

this material irons easily / rather badly - ten materiał dobrze / niezbyt dobrze się prasuje

we’ve managed to iron out the problems / difficulties - udało nam się uporać z problemami/trudnościami

to iron the wrinkles out of sth fig - dopracować coś

to have a lot of irons in the fire - łapać kilka srok za ogon / zajmować się wieloma rzeczami na raz

To strike while the iron is hot. - Kuć żelazo póki gorące.
cook
gotować
heat
heated
grzać, podgrzewać / ciepło, upał, gorąco, żar, cieplny, termiczny

heat the water - ogrzewać wodę

Heat the beer and margarine in a pan. - Podgrzać piwo i margarynę na patelni.

Heat in a microwave. - Podgrzać w kuchence mikrofalowej.

Heat to about forty degrees Celsius. - Podgrzać do 40 oC

With this heat, I'd rather not go out. - W taki upał, wolałbym nie wychodzić.

Yes, in this heat, it's hard to sleep. - Przez ten upał ciężko jest zasnąć.

heat protection of engine - osłona termiczna silnika

heat insulation - izolacja termiczna

Heat shield could be cracked. - Osłona termiczna może być pęknięta.

Can you feel the heat, ladies and gentlemen? - Czujecie ten żar, panie i panowie?

I feel the heat of that fire on my face even now. - Do dziś czuję na twarzy żar tego ognia. (nawet teraz)
tidy
sprzątać
cough
coughed
kaszleć, wykrztusić / kaszel

to have a cough - kasłać, mieć kaszel

she has a bad cough - ona bardzo kaszle

Started to develop a cough two weeks ago. - Dwa tygodnie temu zaczęła kaszleć.

Try not to cough when Marc is here. - Spróbuj nie kaszleć jak Marc tu jest.

That cough gets worse. - Ten kaszel się nasila.

Come on, baby, and cough up! - Dalej skarbie, wykrztuś to.
laugh
laughed
śmiać się, weselić, rozśmieszać, rozbawić / śmiech

The film was a good laugh. - Film był bardzo śmieszny / zabawny.

She is a real laugh. - Ona jest bardzo zabawna / wesoła.

„Don’t worry”, she said with a laugh. - „Nie przejmuj się”, powiedziała, śmiejąc się.

Let’s go to the party, it will be a laugh. - Chodźmy na tę imprezę, będzie zabawnie / wesoło.

I couldn’t stop laughing. - Nie mogłem pohamować / powstrzymać śmiechu.

There’s nothing to laugh about. - Nie ma się z czego śmiać.

She laughed the matter off. - Obróciła wszystko w żart.

He who laughs last laughs longest. - Ten się śmieje, kto się śmieje ostatni.

Will make him laugh on the other side of his face. - Nie będzie mu do śmiechu / zrzędnie mu mina, gdy się o tym dowie.
taste
smakować
suck
ssać
smile
smiled
uśmiechać się / uśmiech

Beautiful smile. - Piękny uśmiech.

You smiled when you saw me. - Uśmiechnęłaś się, kiedy mnie zobaczyłaś.

Just move on, smile and live. - Trzeba iść do przodu, uśmiechać się i żyć.

I don't plan to smile all evening. - Nie mam zamiaru uśmiechać się cały wieczór. / Nie zamierzam się uśmiechać przez cały wieczór.
breathe
breathed
oddychać, odetchnąć, wdychać, pisnąć, ziać, dmuchnąć, złapać tchu

I am going to the countryside to breathe in fresh air. - Jadę na wieś, by oddychać świerzym powietrzem.

I lack air. I can not breathe. Brakuje mi powietrza. Nie mogę oddychać.

breathing - oddychanie, oddech

How long can you not breathe underwater? - Jak długo możesz nie oddychać pod wodą?

breast - pierś u człowieka

It's been so long since I breathed clean air. - Tak długo nie oddychałem świeżym powietrzem.

I breathed slowly and silently. - Oddychałem wolno i cichutko.

I feel like I can breathe again. - Czuję, że znów mogę oddychać.

It's a dragon, and it can breathe fire. - To smok, i potrafi ziać ogniem.

She could not breathe. - Nie mogła złapać tchu.

Bask under the sun and breathe the fresh air. - Wygrzej się pod słońcem i oddychaj świeżym powietrzem.
shout
krzyczeć, okrzyk, zawołać, wrzeszczeć


And you don't have to shout at me. - I nie musisz na mnie krzyczeć.

You don't have to shout, I'm sitting right here. - Nie musisz krzyczeć, siedzę koło ciebie.

You can't shout at me, sir/madam. - Nie może pan/pani na mnie krzyczeć.

If you see him, give me a shout. - Jak go pan zobaczy, proszę mnie zawołać.

Help me shout for him. - Pomózcie mi go zawołać.
cry
płakać, wołać / płacz, krzyk, okrzyk, łzy

I cry fir help - Wołam o pomoc.

The baby was crying for his mother. - Dziecko płakało za mamą.
swallow
połykać, przełknąć, pochłonąć, łykać, łyk


I made him swallow a big gold watch. - Kazałem mu połknąć duży złoty zegarek.

Do not swallow the tablets whole. - Nie połykać tabletek w całości.

Swallow the tablet whole. - Tabletki należy połykać w całości.

You take a big sip, and you swallow. - Weź duży łyk, połknij.

sip - łyk, łyczek / sączyć
touch
dotykaćdamage
uszkodzić, zniszczyć, zaszkodzić / szkoda, uraz, uszczerbek, odszkodowanie

Do not use sharp objects that may damage parts of the phone. - Nie należy używać ostro zakończonych przedmiotów, które mogą uszkodzić części telefonu.

If you run now, you could damage your legs forever. - Jeśli pobiegniesz teraz, możesz uszkodzić sobie nogi na zawsze.

The stickers could become detached from the CD/DVD and damage the drive. - Nalepki mogą się oderwać od płyty CD/DVD i uszkodzić napęd płyt.

I have no desire to damage my brain. - Nie mam ochoty uszkodzić sobie mózgu.

Don't want to damage the merchandise. - Nie chcemy uszkodzić towaru.

You wouldn't want to damage it. - Nie chciałabyś tego zniszczyć.

Careful. it can damage your beauty. - Ostrożnie. To może zaszkodzić twej urodzie.

Hanson wanted to do damage. - Hanson chciał ci zaszkodzić.

Damage of L300 was done to the car. - Uszkodzenie samochodu wyceniono na 300 funtów.

damage to property - szkoda majątkowa

to cause damage to something - spowodować uszkodzenie czegoś

to cause - spowodować
delay
opóźniać, opóżnienie, zator, korek, odłożyć, zwlekaća four hour delay - czterogodzinne opóźnienie

long delays on a motorway - duże korki na autostradzie

We delayed our journey until the weather improved. - Odłożyliśmy wyjazd do czasu poprawy pogody.
The flight was delayed for six hours. - Lot był opóźniony o sześć godzin.

Road works are delaying traffic. - Roboty drogowe powodują opóźnienia w ruchu.

Can't you delay it? - Nie możesz tego przełożyć?

I think we have to delay going to the US for some time. - Myśę, że musimy odłożyć nasz wyjazd do USA na jakiś czas.

further delay - dalsze opóźnienie, dalsza zwłoka

I'm at Heathrow because my flight has been delayed. - Jestem na Heathrow, mój lot został odwołany.

Our flight was delayed. - Nasz lot został odwołany.

Our flight was delayed six hours. - Nasz lot był opóźniony o 6 godzin.
waste
marnować, tracić / odpadki, odchody, śmieci

Don’t waste your chance. - Nie zmarnuj szansy.

He has wasted his life. - Zmarnował życie.

wastepaper - makulatura

We wasted a lot of time arguing. - Zmarnowaliśmy mnóstwo czasu na spory.

I cannot waste anymore time on this. - Nie mogę już tracić na to czasu.

Why waste your life being afraid of it? - Po co marnować życie na strach przed śmiercią.
refuse
odmówić, odrzucić / śmieci, odpady

But Alice, you cannot refuse. - Ależ Alice, nie możesz odmówić.

This is a proposal that I can not refuse. - To jest propozycja, której nie mogę odrzucić. / odmówić

refusal to register this vehicle - odmowa rejestracji tego pojazdu

the bank refused them the loan - bank odmówił im kredytu

we asked her for a day off but she refused - poprosiliśmy ją o dzień urlopu, ale odmówiła nam

I can refuse him. - Mogę mu odmówić.

The court may refuse such a request. - Sąd może odrzucić taki wniosek.

We asked her for a day off but she refused. - Poprosiliśmy ją o dzień urlopu, ale odmówiła nam. -

refuse collection / burning - selekcja, wywóz / spalanie śmieci

refuse dump - wysypisko n śmieci

refuse lorry - śmieciarka

refugee - uchodźca

a refugee camp - obóz dla uchodźców
pretend
udawać, udawanie

pretender - pretendent - kandydat - polityk - udawacz

He pretends to have money problems. - On udaje, że ma problemy z kasą.

gonna pretend - będę udawał, że ... / mieć zamiar udawać

gonna = going to

I'm not gonna pretend to. - I nie będę udawał, że potrafię.

I'm not gonna pretend I understand - Nie będę udawał, że rozumiem.

She pretends to be stronger than all of us. - Udaje, że jest silniejsza od wszystkich.

She just pretends she's worried. - Ona tylko udaje, że się martwi.

Every morning he pretends to go to work. - Co rano udaje, że idzie do pracy.

There is it now illegal pretend to be other person? - udawanie innej osoby jest teraz nielegalne?

Come with me and pretend you're my girlfriend. - Podejdź ze mną i udawaj, że jesteś moją dziewczyną.

Please do not pretend to know. - Nie udawaj, że to wiesz.

You can't pretend it's not happening. - Nie udawaj, że nic się nie stało.

Don't even pretend you understood that. - Nie udawaj, że coś rozumiesz.

Don't pretend to be asleep my little man. - Nie udawaj, że spisz, młodzieńcze.

Don't even pretend to be shy. - Nie udawaj, że się wstydzisz.

Don't pretend like you suddenly care. - Nie udawaj, że cię to interesuje.

And don't pretend that hurt Superman. - Nie udawaj, że to cię bolało Supermanie.

Now lie down and pretend you're asleep. - A teraz połóż się i udawaj, że śpisz.

Silent, pretend you are sick. - Ciszej. Udawaj, że jesteś chory.
worry
martwić się
interrupt
przeszkadzać
complain
complained
narzekać, skarżyć, marudzić, zrzędzić

She complained that the water was cold. - Narzekała, że woda jest zimna.

You’re always complaining! - Stale / ciągle narzekasz!

complaint - skarga

She complained of a headache. - Skarżyła się na ból głowy.

To complain to the police about something. - Złożyć na policji skargę / zażalenie na coś.

‘how’s life?’ — ‘oh, I can’t complain’ - „jak ci się wiedzie?” — „nie mogę narzekać”

Pretty well, can't complain. - Całkiem dobrze, nie mogę narzekać.

I complain, but nobody listens. - Narzekam, ale nikt nie słucha.

I hate people who just complain, complain, complain. - Nie znoszę ludzi, którzy cały czas narzekają.

All you ever do is complain... complain. - Jedyne, co robicie, to wiecznie się skarżycie.

You didn't complain last night. - Nie narzekałaś wczorajszej nocy.
smoke
palić papierosy
cheat
oszukiwać, zdradzać / oszust, oszustwo,

to feel cheated - czuć się oszukanym

He used to cheat when we played cards. - Lubił oszukiwać jak graliśmy w karty.

Well, I don't need to cheat to win. - Nie potrzebuję oszukiwać, żeby wygrać.

Women need a reason to cheat. - Kobieta potrzebie powodu, aby zdradzać.

She's going to cheat you. - Ona będzie pana zdradzać.

That was a great cheat. - To było wielkie oszustwo.

But you are a cheat. - Ale to jest oszustwo.

Lie, cheat, steal, kill, win, win - Kłam, oszukuj, kradnij, zabijaj, wygrywaj, wygrywaj. (wykonawca: Run the Jewels)

So I drove you to cheat? - Więc ja cię doprowadziłem do zdrady?

to accuse somebody of cheating - zarzucić komuś oszustwo
miss
tęsknić
joke
żartować
thank
dziękować
invite
zapraszać
supraise
zaskakiwać
welcome
witać
kiss
całować
greet
pozdrawiać
discuss
dyskutować
marry
żenić się
decide
decydować
offer
oferować
suggest
sugerować
persuade
przekonać, namówić, nakłonić, wyperswadować, skłonić

I've been trying to persuade the mother, but .. Próbowałem przekonać matkę, ale

He was trying to persuade me. On próbował mnie przekonać.

Persuade my son to come home? - Namów mojego syna, aby wrócił do domu.

I am not absolutely persuaded of his guilt. - Nie jestem całkowicie przekonany o jego winie.

he’s easily persuaded - łatwo go przekonać

I am persuaded that ... - Jestem przekonany, że ...

I was persuaded to stop smoking. - Zostałem przekonany do rzucenia palenia.

He persuaded me to come down. - Przekonał mnie abym zeszła na dół.

Who persuaded him to drop it? - Kto go przekonał, aby to rzucił.

He dropped a stone into the well. - Wrzucił kamień do studni.

mind you don’t drop it! - uważaj, nie upuść tego

eye drops - krople do oczu

I'm trying to persuade her to sing at the wedding. - Próbuję ją przekonać, by zaśpiewała na weselu.

I persuaded her to go for a little walk. Namówiłem ją na spacer.

I cannot persuade Father to join me. - Nie mogę przekonać ojca, aby do mnie dołączył.

I persuaded him to join up. - To ja namówiłem go, żeby się zaciągnął.

Pamela persuaded her father to give her half the shares in the company. - Pamela przekonała ojca, żeby dał jej połowę udziałów w firmie.
Ivan was trying to persuade me to swimm again. - Ivan próbował mnie przekonać bym znowu pływał.

I could try and persuade Arthur to withdraw from the contest. - Mógłbym spróbować namówić Artura, by się wycofał.

withdraw - wycofać się, wypłacić, wystąpić, zrezygnować

contest - konkurs, zawody, walka, turniej, wyśćig
remind
reminded
przypominać, wypominać, pamiętać, kojarzyć

to remind somebody of something - przypominać coś komuś

to remind somebody to do something - przypomnieć komuś, żeby coś zrobił

he reminds me of my brother - on przypomina mi mojego brata

I forgot to remind her about the meeting. - Zapomniałem jej przypomnieć o zebraniu.

I would remind you that the deadline has passed. - Chciałabym przypomnieć panu, że termin minął.

I just wanted to remind you to visit us. - Chciałam tylko przypomnieć, byście nas odwiedzili.

That reminds me of a joke on hen. - Przypomniał mi się kawał o kurze.

It reminds me of the first day of the holiday. - Przypomniał mi się pierwszy dzień wakacji.

Just reminds me life's so short. Właśnie przypomniał mi, jak krótkie jest życie.

reminder - przypomnienie
promise
promised
obiecać, przyrzec, dotrzymać, zapowiadać / obietnica, słowo, przysięga

I can’t promise anything. - Niczego nie mogę obiecać.

Promise not to tell anybody! - Obiecaj, że nikomu nie powiesz!

It promises to be a fine day/a busy week. - Zapowiada się ładny dzień/pracowity tydzień.

I promise I'll think it over. - Obiecuję, że pomyślę nad tym.

I can pay you next week, I promise. - Zapłacę ci za tydzień, obiecuję.

do you promise? - obiecujesz?

but you promised! - przecież obiecałeś!

I won’t laugh, I promise! - Obiecuję, że nie będę się śmiać.

We should stick to our promise. - Powinniśmy dotrzymać danego słowa.

Never make a promise you can't keep. - Nigdy nie przyrzekaj czegoś, czego nie możesz dotrzymać.

Just promise to never do that again. - Tylko obiecaj, że już więcej tego nie zrobisz.
warn
ostrzegać
check
sprawdzać
advise
doradzić
punish
karać
count
liczyć
divide
podzielić, dzielić, rozdzielić, poróżnić / przepaść, podział
38 divided by 19 is 2 38 podzielone przez 19 daje 2

a wall divided her garden from mine mur oddzielał jej ogród od mojego

They were to all meet later and divide the cash. - Później mieli się spotkać i podzielić pieniędzmi.

We couldn't divide by 3. Nie da się tego podzielić na 3.

Let's divide into two groups. - Może podzielić się na dwie grupy.

Just add 9 and 3 together, then divide by 2. - Dodaj dziewięć do trzech i podziel na dwa.

But now we can divide the responsibilities. - Lecz teraz możemy dzielić się obowiązkami.
remove
usunąć
fill
wypełniać
mix
mieszać
join
połączyć
weigh
ważyć
decorate
dekorować
compare
porównywać, równać, dorównać

Sorry, but I'm not going to compare my life to yours. - Przykro mi, ale nie zamierzam porównywać mojego życia do twojego.

But nothing... to compare with that. - Ale to nic w porównaniu z tym.

One cannot compare Peru and Argentina. - Nie można porównywać na przykład Peru do Argentyny.

Some experts are beginning to compare water to oil. - Niektórzy eksperci zaczynają porównywać wodę do ropy naftowej.

No one will ever compare with me. - Nikt nigdy mi nie dorówna.
lower
obniżać
allow
allowed
pozwalać, umożliwić, dopuszczać, zapewnić, wpuścić, zezwolić, pozostawić

to allow somebody home - wpuścić kogoś do domu

I was allowed to enter the house. - Pozwolono mi wejść do domu. Pamiętaj, że możesz zezwolić lub zablokować ciasteczka.

I cannot allow that to happen. - Nie mogę pozwolić żeby to się wydarzyło.

Please note that you can block or allow cookies. - Pamiętaj, że możesz zezwolić lub zablokować ciasteczka.

allowance - zasiłek, dodatek

personal allowance - ulga podatkowa

Please note that you can block or allow cookies. - Pamiętaj, że możesz zezwolić lub zablokować ciasteczka.

She isn’t allowed alcohol. - Nie wolno jej pić alkoholu.

to allow talk with me - zezwolić na rozmowę ze mną


I am allowed to take 20 days of annual leave. - Wolno mi wziąć 20 dni urlopu rocznie.

I have the right to 20 days of annual leave. - Mam prawo do 20 dni urlopu rocznego.

‘no dogs allowed’ - „psów wprowadzać nie wolno”

Just allow me until next week. - Pozwól mi zostać do przyszłego tygodnia.

Please, allow me to explain. - Proszę, pozwól mi wyjaśnić.

Allowing for delays, we should arrive by Wednesday. Biorąc poprawkę na opóźnienia (dopuszczając), powinniśmy być najpóźniej w środę.

allowing - pozwalając, pozwolenie, co pozwala, możliwość, dzieki czemu

Thank you for allowing us to return. - Dziękujemy wszystkim za pozwolenie na powrót.

Thank you for allowing. - Dziękuję za pozwolenie.

For allowing us all to be together. - Za pozwolenie na bycie razem.

We have a permit allowing us to demonstrate here. - Mamy pozwolenie na demonstrację tutaj.

allowing to escape into the sea - możliwość ucieczki do morza

allowing us to broadcast live - pozwalając nam na transmisję na żywo

Allow me three comments. - Pozwolę sobie dodać trzy komentarze.
create
tworzyć
try
próbować
discover
odkrywać
recognize
rozpoznać
improve
ulepszać, poprawiać, udoskonaliś, podnieść, zwiększać, wzmocnić

I need to improve one's English. - Muszę poprawić swoją znajomość angielskiego.

your English is improving. - Twój angielski jest coraz lepszy.

He/his health is improving. - Stan jego zdrowia poprawia się.

She has improved on last year’s result. - Poprawiła swój zeszłoroczny wynik.

Don’t try to improve upon nature. - Nie staraj się poprawiać natury.

The improve the condition of the market in electronic services. - Poprawa kondycji rynku usług elektronicznych.

Improvement means changing something for the better. - Poprawa to znaczy zmieniać cos na lepsze.

one's own - swój własny
admire
podziwiać, przyznawać, zachwycać, doceniać / podziw

Ted, I admire your loyalty. - Ted, doceniam Twoją wytrwałość.

How can people admire these automobiles? - Jak ludzie mogą zachwycać się tymi automobilami?

Of course, when I say that, I mean admire, respect for you. - Oczywiście, kiedy mówię to, mam na myśli podziw, szacunek dla ciebie.

I admire a fellow who can take a joke. - Doceniam kolesia, który potrafi przyjąć żart.

But you do good work. I admire that. - Zrobiłaś dobrą robotę, doceniam to.

I admire how you've handled this. - Podziwiam sposób, w jaki sobie poradziliście.

Truly, I admire you for it. - Zaprawdę, podziwiam cię za to.

he admired her for her courage - podziwiał ją za odwagę

admirer - wielbiciel, adorator
avoid
avoided
unikać, zapobiec, ominąć, wystrzegać, uniemożliwiać

avoid the obstacles - omijać przeszkody

to avoid paying tax - unikać płacenia podatku

I did not avoid puddles and now I have wet shoes. - Nie unikałem kałuż i teraz mam mokre buty.

I think we need to avoid several things / a few things. - Myślę, że musimy się wystrzegać kilku rzeczy.

Try to avoid things you associate with cigarettes. - Postaraj się uniknąć rzeczy które kojarzysz z papierosami.

associate - kojarzyć, wiązać, obcować, łączyć, współdziałać, stowarzyszać się

Take once a day to avoid outbreaks. - Bierz raz dziennie, żeby zapobiec chorobie.

once - raz, kiedyś, niegdyś, dawniej, jednorazowo

once weekly - raz w tygodniu

once said - kiedyś powiedział

outbreaks - wybuch, epidemia

Unfortunately, we must avoid these obstacles. - Niestety musimy unikać tych przeszkód.

I think we need to avoid mistakes. - Myślę, że musimy unikać (wystrzagać się) błędów.

to avoid being identified on closed-circuit TV - aby uniknąć identyfikacji w tv przemysłowej

to avoid to crash the Earth with the comet - uniknąć zderzenia Ziemi z kometą

to dodge a question - uchylić się od odpowiedzi na pytanie

he made a quick dodge to right/left - zrobił szybki unik w prawo/w lewo
agree
zgodzić się
protect
chronić
prove
udowodnić
imagine
imagined
wyobrażać sobie, pomyśleć, uwierzyć, jak sądzę

I can not imagine life without my wife. - Nie mogę sobie wyobrazić życia bez mojej żony.

He imagines that he's a samurai. - On wyobraża sobie, że jest samurajem.

And you imagine that she was bitch. - I wyobraź sobie, że ona była dziwką.
wait
czekać
practise
ćwiczyć
repeat
powtarzać
study
studiować
communicate
komunikować się
guess
guessed
zgadywać, domyla sié, przypuszczać, przewidzieć / przypuszczenie, strzał

Don't make me gues. - Nie każ mi zgadywać.

Guess how old am I? - Zgadnij ile mam lat?

You'll never guess who I saw. - Nie zgadniesz nigdy kogo widziałam.

Have a guess! - Zgadnij!

I can guess what it was like. - Domyślam się, jak to było.

We’ve got a visitor! Guess who! - Mamy gościa! Zgadnij, kto to!

Right, sorry, guess I'm a bad listener. - Racja, przepraszam, widać nie potrafię słuchać. / jestem złym słuchaczem

It was a good guess, right? - To był dobry strzał, co nie?

It was a lucky guess. - To był szczęśliwy strzał.
concentrate
koncentrować się
continue
kontynuować
hurry
hurried hurried
spieszyć się, pośpieszać, poganiać

hurry - pośpiech (noun - rzeczownik)

to be in a hurry to do something - śpieszyć się, żeby coś zrobić

I am in a hurry to home. - Śpieszę się do domu / jestem w pośpiechu

hurry back! - wracaj szybko!

hurry up! - pośpiesz się!

Trust me, we need to hurry. - Uwierz mi, musimy się spieszyć.

Hurry up and take me away from here. - Pospiesz się i zabierz mnie stąd.

away from home - z dala od domu / away from me - daleko ode mnie

Better hurry before they close the market. - Lepiej się pospiesz zanim zamkną sklep.

What is the hurry we still have the entire day. - Po co ten pośpiech, mamy nadal cały dzień przed sobą.

still - wciąż, jeszcze, nadal

Still loving you - Wciąż, nadal Cię kocham - The Scorpions

Hold, no need to hurry! - Poczekaj, po co ten pośpiech!

hold - trzymać, chwycić / hold on - zaczekać, poczekać, powstrzymać

Hurry up we're late. - Pośpiesz się, jesteśmy spóźnieni.
cover
przykrywać
reach
dosięgnąć, osiągać, złąpać, dostać, uzyskać

John may never reach that level again. - John może już nigdy nie osiągnąć tego poziomu.

I could not reach it, so I climbed into a chair. - Nie mogłem do niego dotrzeć, więc wspiąłem się na krzesło.

He took what he could reach. - Wziął to, co mógł dosięgnąć.

He wanted to make a tea but he couldn't reach the glass. - Chciał zrobić herbatę, ale nie mógł dosięgnąć szklanki.

Is it possible her letter didn't reach you? - Is it possible her letter did not reach you?
Vibrations must reach down here. - Wibracje musiały dojść aż tutaj.

It will soon reach the heart. - Wkrótce może dojść do serca.

reach a conclusion - dojść do wniosku

to reach a decision - podjąć decyzję

Could you reach me that bottle down from the top shelf? - Mógłbyś zdjąć tę butelkę z górnej półki?
move
poruszać się
mark
zaznaczać
travel
podróżować
climb
wspinać się
carry
nosić
behave
behaved
zachowywać się, postępować, być grzecznym

behaviour - zachowanie

Remember how he behaved at our wedding? - Pamiętasz jak zachowywał się na naszym ślubie?

he has no idea how to behave - nie potrafi się zachować

will you behave! - bądź grzeczny!

their children know how to behave - ich dzieci są dobrze wychowane

Is the computer behaving itself? - Czy komputer dobrze się sprawuje?

Never seen the parents behave so. - Nigdy nie widziałem, żeby rodzice się tak zachowywali.

They behave naturally in any situation. - Zachowują się w sposób naturalny w każdej sytuacji.

I try to behave the way my father would like me to. - Staram się postępować tak, jak sobie tego życzy mój ojciec.

Therefore we must behave in a responsible manner. - Dlatego też musimy postępować odpowiedzialnie.
knock
pukać
die
umierać
escape
uciekać, wydostać, zbiec, wyjść / ucieczka

You are trapped in a room and must escape. - Jesteś uwięziony w pokoju i musisz uciekać.

How long they will escape. - Jak długo oni będą uciekać

Must escape before police find me. - Muszę uciekać zanim policja mnie znajdzie.

But you must escape on your own. - Ale uciekać musicie na własny rachunek.

You can't escape it around here. - Tutaj nie da się tego uniknąć.

I can escape from there at any time. - Mogę stamtąd zwiać w każdej chwili.

escape the consequences - uciec od konsekwencji, uniknąć kary

Don't think you can escape me! - Nie myśl, że możesz mi zwiać!

Speedy escape is our only hope. - Szybka ucieczka to nasza jedyna nadzieja.

produce
produkować / produkty

The plant will produce round 2 million wood furniture a year. - Ma zamiar wytwarzać 2 miliony mebli rocznie.

The company will produce cars. - Firma będzie produkować samochody.

Our produce never looked so good. - Nasze produkty nigdy nie wyglądały tak dobrze.

I thought the native produce was forbidden. - Myślałem, że lokalne produkty są zabronione.
accept
akceptować, zgodzić / zgoda

I can not accept. - Nie mogę się na to zgodzić.

Please accept. - Prosimy o akceptację / o zgodę.

I cannot accept everything. - Nie jestem w stanie wszystkiego zaakceptować.

The Commission cannot accept this submission. - Komisja nie może przyjąć tego wniosku.
hire
wynająć, wypożyczyć, zatrudnić

on hire purchase - na raty

I hire someone to take out that wall. - Wynajmę kogoś żeby wyburzył tę ścianę.

Or you could just hire someone to do that for you. - Może powinnaś po prostu zatrudnić kogoś, by zrobił to za Ciebie.

I’ve got this room on hire. - Wynajmuję ten pokój.

for hire [flat, car] - do wynajęcia

for hire [clothes, equipment] - do wypożyczenia

for hire [taxi] - wolny

Call the agency and hire the help you need. - Zadzwoń do agencji i zatrudnij potrzebną pomoc.

Tell me, why I should hire you? - Powiedz mi, czemu powinienem cię przyjąć?

I was thinking... we could hire a car and go sightseeing tomorrow? - Pomyślałem że moglibyśmy wypożyczyć samochód i pozwiedzać jutro.

sightseeing - zwiedzanie, to go sightseeing - zwiedzać
earn
earned
zarabiać, zdobywać, zasługiwać, otrzymywać

I'll earn a thousand pounds a week minimum. - Będę zarabiać 1000 funtów tygodniowo, minimum.

We can earn lots of money from this. - Możemy na tym zarobić dużo pieniędzy.

All I want is to earn your respect, Frank. - Chcę jedynie zdobyć twój szacunek, Frank.

It seems I never did earn your trust. - Wygląda na to, że nigdy nie zdobyłem pani zaufania.

Well, you could earn that money back, and fast, too. - Cóż, mogłabyś odzyskać te pieniądze z powrotem, i to szybko.

Each of you earns $200 a day. - Każdy z was zarobi 200 dolarów na dzień.

He earns three times more than I do. - On zarabia trzy razy więcej ode mnie.

earnings - zarobki, dochody, zyski

Here are your earnings for today. - Proszę to twoje wynagrodzenie za dzisiaj.

I earned 210 pounds this week, and you 236.50 pounds - Ja zarobiłam 210 funtów w tym tygodniu, a ty 236.50.

Cal told me he'd just earned 10K. - Cal powiedział, że zarobił 10 tysięcy.
hunt
hunted
polować, poszukiwać, łowić, odszukać, odnaleźć

fox hunt - polowanie na lisa

to hunt for somebody / something. - Poszukiwać / szukać kogoś / czegoś.

house-hunt - szukać domu, mieszkania

Come on, Dad, come help me hunt for balls. - Chodź tato, pomóż mi szukać piłeczek.

We hunt for this together. - Możemy razem tego szukać.

He used to hunt wolves, now he shoots fascists. - Dawniej polował na wilki, dziś strzela do faszystów.

We need to hunt them down, and kill them. - Musimy ich złapać i zabić.

happy hunting! - udanych łowów!

boar hunting - polowanie na dzika, na dziki

to go hunting - iść na polowanie

hunting ground - łowisko, teren łowów
deliver
dostarczać, przywieźć, rozwozić, odebrać, odbierać, wygłosić, ogłaszać, spełniać, dotrzymać

deliver to somebody - dostarczyć komuś

To deliver something to the wrong address. - Dostarczyć coś pod zły adres.

to deliver the baby/the calf - odebrać dziecko/cielaka

We’re having pizza delivered tonight. - Dziś wieczorem zamówimy pizzę z dostawą do domu.

Tyson delivered the final blow. - Tyson zadał ostateczny cios.

The new model delivers speed and fuel economy. - Nowy model zapewnia szybkość i oszczędność paliwa vi

The postman doesn’t deliver on Sundays. - Listonosz nie przynosi/nie roznosi poczty w niedzielę.

Ultimately, the film doesn’t delivered. - W ostatecznym rozrachunku ten film nie spełnił oczekiwań.

You promise much, but deliver nothing. - Obiecałeś wiele, ale z niczego się nie wywiązałeś.

delivery - dostawa, dostarczanie
happen
happened
zdarzać się, wydarzać się, przytrafić się, znaleźć się, stawać się, nastąpić

It happened last night after you left. - To stało się wczoraj w nocy, zaraz po twoim wyjściu.

You don't know what's really happened. - Nie wiesz co naprawdę się wydarzyło.

when/where/how did it happen? - kiedy/gdzie/jak to się stało?

the accident happened yesterday - wypadek zdarzył się wczoraj

what’s happening? - co się dzieje?

I wonder what will happen next. - Ciekawe, co się jeszcze wydarzy/stanie.

so much has happened since our last meeting - tyle się wydarzyło od naszego ostatniego spotkania

there happens/happened to be a free parking space - jest/znalazło się wolne miejsce do zaparkowania

there - tam, from there - stamtąd, near there - w pobliżu, stand there - stój tam, sign there - podpisz tu

the promised reforms never happened - obiecane reformy nigdy nie zostały wprowadzone

Do you think anything will happen? - Czy myślisz, że coś się stanie?

Do you happen to know her phone number? - Czy nie znasz przypadkiem jej numeru telefonu?

If you happen to see her say hello. - Jeśli się z nią zobaczysz, pozdrów ją ode mnie

What will happen to the children? - Co się stanie or co będzie z dziećmi?

Sorry, but I happen to disagree. - Przykro mi, ale tak się składa, że mam inne zdanie.

disagree with somebody/something - nie zgodzić, zgadzać się z kimś/czymś
bake
baked
piec, suszyć, wypalać

freshly baked chicken - świeżo upieczony kurczak

home baking cheesecake - domowego wypieku sernik

Hope you like baked potatoes, Wilson. - Mam nadzieję, że lubisz pieczone ziemniaki, Wilson.

Come to me, I baked cake for you. - Przyjdźcie do mnie, upiekłam dla was ciasto.

Przelewy PL UK