arise - arose - arisen
powstawać, wynikać, pojawiać się, występować
The problem should not arise in the future.
Problem nie powinien pojawić się w przyszłości.
Could arise the problem with supply of water and energy.
Może pojawić się problem z dostawą wody i energii.
Arise, my child.
Wstań, moje dziecko.
But an emergency situation arose and I needed to went hospital.
Ale zaszła nieprzewidziana sytuacja i musiałam pojechać do szpitala.
The problem arose from a misunderstanding.
Problem powstał w wyniku nieporozumienia.
I arose late and helped mother clean up this morning.
Wstałem późno i pomogłem mamie posprzątać dziś rano.
A great many problems arose in this connection.
W związku z tym powstało wiele poważnych problemów.
Similar situations have arisen in the past.
Mieliśmy już podobne sytuacje w przeszłości.
I'm afraid further questions have arisen.
Obawiam się, że pojawiły się kolejne pytania.
be - was, were - been
być
I'm happy because I'm not working today.
Jestem szczęśliwa, bo dziś nie pracuję.
I am Polish and I live in London, England.
Jestem Polakiem i mieszkam w Londynie, w Anglii.
The hotel was in lock down.
Hotel był zamknięty.
The door was open, the bag was inside. Nobody stole it.
Drzwi były otwarte, torebka była w środku. Nikt jej nie ukradł.
She was never my friend.
Ona nigdy nie była moją przyjaciółką.
When we were in Poland, I often met with my granddaughter.
Kiedy byliśmy w Polsce, często spotykałam się z wnuczką.
The hotels were booked and the beaches were packed.
Hotele były zarezerwowane, a plaże pełne.
Have you ever been to Sweden?
Byłeś kiedyś w Szwecji?
Yes, I have been to Sweden many times and in many other countries.
Tak, byłem wiele razy w Szwecji i w wielu innych krajach.
bear - bore - born
nosić, znosić, rodzić, posiadać, wytrzymać
She couldn't bear it.
Ona nie mogła tego wytrzymać.
I will bear the same name.
Będę nosił to samo imię.
His wife bore him two daughters and a son.
Jego żona urodziła mu dwie córki i syna.
He was born in Canada and lives in London.
Urodził się w Kanadzie a mieszka w Londynie.
The sound was borne across the water.
Dźwięk niósł się po wodzie.
beat - beat - beaten
bić, pokonać, wyprzedzić
Only China can beat this record.
Tylko Chiny mogą pobić ten rekord.
Albert just beat me at chess.
Albert właśnie wygrał ze mną w szachy.
To beat the dents out of a car wing.
Wyklepać wgniecenia na błotniku.
To beat at the door.
Dobijać się do drzwi.
His heart beat with joy.
Serce mu biło z radości.

Przelewy PL UK